ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rope Skipping® Centrum ČR
Česká designová švihadla vyráběná na zakázku.

ČESKÁ ŠKOLA ROPE SKIPPINGU

KURZY (KROKY) pořádáme ve spolupráci s UK FTVS
na adrese:
José Martího 31, Praha 6 Vokovice
nebo
Loděnice UK FTVS, Vodácká 897, Praha 7 Troja

Korespondenční adresa:
Nad Královskou oborou 23
170 00 Praha 7 - Bubeneč
Kancelář:
+420 604 269 234 Jana Beránková
E-mail: (remove XX) Bee-Shop XX @svihadla XX .cz
(remove XX) e-shop XX @svihadla XX .cz


Podmínky pro účast na akcích

Podmínky pro účast na akcích


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi Janou Beránkovou Rope Skipping Centrum (dále jen RSC) a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a občanského zákoníku 40/64 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále je upraven těmito všeobecnými podmínkami.

RSC si vyhrazuje právo uvést ve vlastních prodejních materiálech odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami.

2. ÚČASTNÍCI AKCE

RSC poskytuje objednané a řádně zaplacené služby všem zákazníkům. Osoby mladší 18 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. Účastníci ve věku 10-18 let se mohou zúčastnit pouze s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce, pokud se zástupce sám akce nezúčastní.

3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

a) Právo účasti zákazníka na akci vzniká zaplacením ceny. Povinnost závazné rezervace - zaknihování objednané služby ve prospěch zákazníka ze strany RSC Jana Beránková vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané objednávky, prohlášením, že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami, že s těmito podmínkami souhlasí a zaplacením 50 % zálohy ceny, či celkové ceny.

b) Doplatek ke složené záloze za poskytovanou službu je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před začátkem pobytu. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet RSC. Bez úplného zaplacení zákazník neobdrží potřebné listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na akci, a RSC je oprávněna objednávku zrušit.

c) Pro případ rezervace akce ve lhůtě kratší než 30 dní před plánovanou akcí je celková cena zájezdu splatná zároveň s objednávkou.

d) Pro případ, že zákazník objednávku doručí až po vyznačené lhůtě, případně je-li objednávka vyplněna neúplně či v rozporu s Všeobecnými podmínkami, je RSC oprávněna prodat účast na akci dalšímu zájemci.

e) Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnost okamžikem přijetí objednávky RSC.

f) Objednávka platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na objednávce uvedených ručí objednavatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.

g) Nedílnou součástí objednávky je řádně vyplněná přihláška za KAŽDOU přihlašovanou osobu, popřípadě vyplněný list odpovědnosti za svěřené osoby s podpisy rodičů. Na akci není zajištěný dozor pro děti, zodpovídá za ně trenér, rodič nebo jiná plnoletá osoba.

4. SJEDNANÉ SLUŽBY

a) Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na objednávce a odvozený z nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec nabídky musí být písemně uvedeny v objednávce, nebo jejím doplňku a potvrzeny RSC Janou Beránkovou a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.

b) Délka trvání akce je určena termíny uvedenými v objednávce, časy odjezdů a příjezdů budou potvrzeny.

5. CENY A JEJICH ÚHRADA

Ceny akcí jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a RSC Jana Beránková. Závazná a dohodnutá cena je uvedena v objednávce. Případnou změnu ceny je RSC Jana Beránková povinna určit a písemně oznámit nejpozději 7 dnů před označeným dnem zahájení akce. Cena obsahuje všechny služby, které jsou uvedeny v nabídce.

Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu bude sdělena při oznámení změny sjednaných cen služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí. V takovém případě má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy a to bez jakýchkoliv stornopoplatků.

A) Při zrušení služeb nebo akce ze strany RSC Jana Beránková, nebo při závažné změně programu (za závažnou změnu se nepovažuje změna instruktora u sportovních akcí, dále změna ubytovacího či stravovacího zařízení, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto ve stejné nebo vyšší kvalitě a RSC nemohla tuto skutečnost předem ovlivnit).

B) Při zvýšení ceny akce o více než 10% původně stanovené ceny.

C) Zákazník bere na vědomí, že při obsazení vícelůžkového pokoje jednou osobou musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se další účastníci nepřihlásí.

D) Dětské ceny jsou uvedeny v prodejních materiálech.

6. ZRUŠENÍ AKCE ZÁKAZNÍKEM A ZMĚNY V REZERVACI

a) Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před akcí. Zrušení musí být provedeno písemně a zpětně potvrzeno RSC. Pro určení doby zrušení účasti na akci je rozhodující datum doručení písemného oznámení o zrušení akce do RSC.

b) Stornopoplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného účastníka celkové ceny v následující výši:

více než 40 dní před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10% z ceny.

39 - 20 dní před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20% z ceny.

19 - 7 dní před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z ceny.

6 - 3 dny před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z ceny.

2 dny a méně před odjezdem - 100% z ceny.

7. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY RSC

a) RSC je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků - tj. 15 osob anebo jestliže uskutečnění akce není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit akci nejpozději 20 dní před jejím zahájením.

b) Je-li uskutečnění akce konkrétně ztíženo z důvodů nepředvídatelných mimořádných okolností jako zemětřesení, živelné pohromy, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví a život zákazníků a které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, RSC oprávněna akci zrušit.

c) Ve všech uvedených případech nabídne RSC zákazníkovi jiný termín, nebo zákazník obdrží plnou cenu za sjednané služby zpět bez zbytečného odkladu. Pro tento případ nevzniká zákazníkovi žádný nárok na další náhrady.

8. REKLAMACE

Pro případ, že akce nebo jiná plnění neprobíhají podle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit RSC neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém, a to vždy písemnou formou. Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději 3 měsíce po skončení akce.

9. RUČENÍ A VADY

RSC ručí za správnost popisu a provedení služeb, nikoliv za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není a nemůže je ovlivnit. Nároky zákazníků zanikají, nejsou-li uplatněny z titulu odpovědnosti za škodu, do 3 měsíců po ukončení akce.

10. POJIŠTĚNÍ

Pojištění si klient sjednává sám. Doporučujeme tuto skutečnost nepodceňovat.

Pokud máte zájem o úrazové pojištění pro sport rope skipping, DOPORUČUJEME pojištění které je speciálně upravené „Zvláštním ujednáním“ nad rámec pojistných podmínek, kontaktujte: Jiřina Králová - Výhradní poradce VPA, Václavské nám. 18,110 00 Praha 1 Mobil: 722 925 256 Mobil: 603 462 141 www.ceskapojistovna.cz "Rozšířené úrazové pojištění pro sport rope skipping je potřeba, pro vysvětlení, konzultovat osobně s p. Jiřinou Královou (remove XX) JirKralova XX @servis XX .cpoj.cz. Smlouva může být krátkodobá i dlouhodobá. Dá se měnit ve všech bodech - je variabilní i během pojištění, tzn. i pojistná délka doby je měnitelná."

11. PLATNOST

Tyto všeobecné podmínky platí pro účastníky námi pořádaných akcí. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy se zákazníkem.